jueves, 2 de diciembre de 2021

LICEO MUTANTE RESISTE

 

Ola, queridxs amigxs:
Como xa sabedes ou poderedes intuír, o Liceo Mutante está a atravesar unha situación difícil, con certeza a máis difícil das moitas que tivo que enfrontar dende a súa fundación no verán de 2011. A orde de cese de actividade emitida recentemente polo Concello de Pontevedra coloca a nosa asociación nunha situación crítica e de absoluta vulnerabilidade.
Todas as que asististes aos eventos que fomos programando nos últimos meses sodes testemuñas das constantes visitas da Policía Local, que irrompeu no Liceo absolutamente todos os días en que organizamos actividades, chegando a agasallarnos coa súa presenza até dúas veces na mesma xornada. No mes de agosto, cunha urxencia desproporcionada e un proceder, ao noso parecer, pouco ortodoxo, recibimos un requirimento de inspección do noso local por parte do departamento de Disciplina Urbanística do Concello de Pontevedra.
Sabemos que as visitas da policía atenderon ás constantes chamadas dunha persoa non residente no barrio de Mollabao, de profesión relacionada co mundo da construción, que viña de adquirir nos últimos anos dúas vivendas en estado semirruinoso —así seguen na actualidade— nas inmediacións do Liceo Mutante. Xa que nunca se dirixira a nós en calidade de veciño para nos transmitir o seu malestar coa asociación, atendendo ao sentido común, dirixímonos a el para tratar de atoparlle una solución ao problema. Contounos que o ruído dos eventos que fixemos este verán no xardín foi molesto para el, circunstancia que comprendemos pero que tamén sabemos excepcional, xa que debido á situación sanitaria non puidemos facer actividades dentro, e non facer nada condenábanos a non poder pagar o alugueiro do local e a ir morrendo aos poucos.
Coa mesma urxencia coa que se nos requiriu a inspección do local, resolveuse o expediente e notificóusenos unha orde de cese de actividade. Nela descubrimos que entre o 31.7.2021 e o 2.9.2021 foron entregadas por rexistro nove denuncias, que poñían de manifesto non só a celebración de espectáculos musicais senón tamén irregularidades na situación catastral do inmoble onde está situado o Liceo, inmoble que levamos 10 anos alugando.
Cústanos asumir que o ruído excepcional dun verán marcado por unha situación sanitaria que puxo ao límite o asociacionismo e a cultura autoxestionada sexa a causa que levou a este señor a denunciarnos de xeito compulsivo. Cóntannos outras veciñas que esta persoa amosou o seu interese na adquisición de máis inmobles na zona, algúns deles colindantes co noso espazo. Calquera na nosa situación concluiría que o problema real non é unha simple discrepancia entre veciñas, de doada solución se fose o caso, senón que sobre nós e sobre este conflito paira a pantasma da especulación urbanística. Dinos a nosa intuición que a cada vez máis próxima —e por todas desexada— marcha de ENCE da ría de Pontevedra converte a liña de costa até Marín nun cobizado obxecto de desexo para novos especuladores.
Dende o Liceo Mutante queremos denunciar pois a campaña de acoso á que estamos sendo sometidxs por parte da administración e da propia Policía Local, que, atendendo aos requirimentos do mencionado individuo, chegou a irrumpir recentemente nunha das nosas asembleas, unha actividade totalmente lícita, nas antípodas do recreativo. Denunciamos tamén a nosa situación de indefensión legal e burocrática, poñendo de manifesto a inxustiza que supón que un patrimonio de dez anos de actividade cultural, traballo colectivo e colaboración popular desinteresada, que conseguiron facer de Pontevedra unha pequena marquiña no mapa cultural europeo, non supoña ningunha garantía nin goce de ningún tipo de protección ante este ou calquera outro tipo de prácticas.
Máis unha vez, a obsesión pola acumulación de posesións e o conxunto de ordenamento xurídico, armazóns e burocracias ao seu exclusivo servizo volven amolar as súas gadoupas e prepáranse para o seguinte festín. Coma de costume, esta bacanal será á custa da maioría, de destruír o construído fóra dos círculos do capital, entre todas e en igualdade. Mais a cultura para todas, igualitaria, autoxestionada, o tecido social e as redes de apoio son demasiado importantes, necesarias, como para que alimañas sen escrúpulos as leven por diante. Haberá, polo menos, que dar a batalla por ese mundo novo que levamos nos nosos corazóns, por seguir provocando fisuras na máquina capitalista. Onte foron veciñas, hoxe é o Liceo Mutante e mañá podemos ser todas.

                                 

Hola queridos amigos:
Como ya sabéis o podréis intuir, el Liceo Mutante atraviesa una situación difícil, sin duda la más difícil de las muchas que ha tenido que afrontar desde su fundación en el verano de 2011. La orden de cese de actividad emitida recientemente por el Ayuntamiento de Pontevedra sitúa a nuestra asociación en una situación crítica y de absoluta vulnerabilidad.
Todos los que han asistido a los actos que venimos planificando en los últimos meses han sido testigos de las constantes visitas de la Policía Local, que irrumpieron en el Liceo absolutamente todos los días en que organizamos actividades, llegando a presentarnos su presencia hasta dos veces el mismo día. En agosto, con una urgencia desproporcionada y un trámite, a nuestro juicio, poco ortodoxo, recibimos una solicitud de inspección de nuestro local por parte de la Concejalía de Disciplina Urbana del Ayuntamiento de Pontevedra.
Sabemos que las visitas policiales han respondido a las constantes llamadas de un no residente en el barrio de Mollabao, de profesión relacionada con el mundo de la construcción, que recientemente había adquirido dos casas en un estado semi-ruinoso -así continúan hoy- en las inmediaciones del Liceo Mutante. Ya que nunca se había acercado a nosotros como vecino para trasmitirnos su descontento con la asociación, de acuerdo con el sentido común, nos dirigimos a él para tratar de encontrar una solución al problema. Nos dijo que le molestaba el ruido de los eventos que hicimos este verano en el jardín, circunstancia que entendemos pero también sabemos excepcional, porque por la situación sanitaria no podíamos realizar actividades en el interior, y no hacer nada nos condenaba a no poder pagar el alquiler del local y a ir muriendo poco a poco.
Con la misma urgencia con la que se nos requirió inspeccionar el local, se resolvió el caso y se nos notificó una orden de cese. En él descubrimos que entre el 31.7.2021 y el 2.9.2021 se interpusieron nueve denuncias en el registro, las cuales evidenciaron no solo la realización de actuaciones musicales sino también irregularidades en la situación catastral del edificio donde se ubica el Liceo, el inmueble que llevamos diez años alquilado.
Nos cuesta asumir que el ruido excepcional de un verano marcado por una situación sanitaria que ha puesto al límite el asociacionismo y la cultura autogestionaria sea la causa que llevó a este señor a denunciarnos compulsivamente. Otros vecinos nos comentan que esta persona ha mostrado interés en adquirir más inmuebles en la zona, algunos de ellos colindantes con nuestro espacio. Cualquiera en nuestra situación concluiría que el problema real no es una simple discrepancia entre vecinos, de fácil solución si fuera el caso, sino que el fantasma de la especulación urbana se cierne sobre nosotros y sobre este conflicto. Nuestra intuición nos dice que la cada vez más cercana -y esperada- marcha de ENCE desde la ría de Pontevedra convierte el litoral hacia Marín en un codiciado objeto de deseo por nuevos especuladores.
Desde el Liceo Mutante queremos denunciar la campaña de acoso a la que estamos siendo sometidos por la administración y la propia Policía Local, que, atendiendo a las exigencias del particular, ha irrumpido recientemente en una de nuestras asambleas, una actividad totalmente lícita, en las antípodas de lo recreativo. Denunciamos también nuestra situación de desamparo legal y burocrático, destacando la injusticia que supone que un legado de diez años de actividad cultural, trabajo colectivo y colaboración popular desinteresada, que han conseguido hacer de Pontevedra una pequeña huella en el mapa cultural europeo, no  signifiquen garantía ni goce de ningún tipo de protección frente a ésta o cualquier otro tipo de práctica.
Una vez más, la obsesión por la acumulación de posesiones y el conjunto de ordenamientos jurídicos, marcos y burocracias a su exclusivo servicio vuelven a afilar sus garras y se preparan para la próxima fiesta. Como es habitual, esta bacanal será a costa de la mayoría, para destruir lo que se construye fuera de los círculos del capital, entre todos y en igualdad. Pero la cultura para todos, igualitaria, autogestionada, el tejido social y las redes de apoyo son demasiado importantes, necesarias, para que alimañas sin escrúpulos las lleven adelante. Habrá que, al menos, luchar por ese nuevo mundo que llevamos en el corazón, por seguir provocando fisuras en la máquina capitalista. Ayer eran vecinos, hoy es el Liceo Mutante y mañana todos podemos serlo. 
Liceo Mutante. C/ Rosalía de Castro, 100.  36002 Pontevedra. España
http://www.liceomutante.com/

No hay comentarios:

Publicar un comentario